Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Door een bestelling te plaatsen, of door het online versturen van een e-mail of bestelformulier erkent de klant de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle diensten en leveringen van COSTIMULUS bvba, Jaak Van Rillaarlaan 29/5, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0811 011 159 (hierna genoemd COSTIMULUS). Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking ervan op de website van COSTIMULUS.

Indien een wijziging redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na bekendmaking. De overeenkomst neemt dan een einde op de 30ste dag na verzending van het schrijven.

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen wordt de toepassing van algemene -, inkoop – of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offerte en overeenkomst

Iedere aanbieding of offerte van COSTIMULUS is vrijblijvend, behoudens nadrukkelijk anders vermeld. Tenzij de offerte een geldigheidsduur bevat, heeft iedere offerte van COSTIMULUS een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van offerte. Een aanbieding via de website van COSTIMULUS geldt niet als offerte, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgaven verplichten geenszins COSTIMULUS tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Bij bestelling dienen de nodige gegevens te worden toegevoegd. COSTIMULUS draagt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud en herkomst ervan. Latere wijzigingen of aanvullingen kunnen een verlenging van de ontwerp en/ of opdrachttermijn tot gevolg hebben, alsook een verhoging van de totale kostprijs.

Een overeenkomst tussen COSTIMULUS en de klant komt tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de offerte van COSTIMULUS door de klant.

De overeenkomst, welke wordt gevormd door de door de klant goedgekeurde offerte, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met andere bijzondere voorwaarden, biedt de volledige weergave van de afspraken tussen beide partijen mondeling en schriftelijk gemaakt. De klant erkent dat de afspraken die vervat zijn in dergelijke overeenkomst het integrale akkoord uitmaken tussen partijen, en alle voorgaande mondelinge en schriftelijke voorstellen en/of afspraken aangaande het voorwerp van de overeenkomst doet vervangen.

Alle gegevens en informatie die door COSTIMULUS aan de klant worden meegedeeld (zoals, maar niet beperkt tot, offertes, analyses, adviezen en plannen) worden geacht confidentieel te zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding op de drager van dergelijke gegevens of informatie.

Indien op vraag van de klant de opdracht vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de opdracht zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met 25% als bijkomende conventionele schadevergoeding.

3. Verplichtingen van COSTIMULUS

De diensten die COSTIMULUS levert zijn, behoudens nadrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen. Bij het leveren van diensten zal COSTIMULUS steeds de gangbare professionele standaarden hanteren.

4. Termijnen en meerwerk

De door COSTIMULUS voorgestelde termijnen hebben slechts een indicatieve waarde en zijn geenszins bindend. Behoudens nadrukkelijk andersluidend beding kan een vertraging geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst, noch aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Indien de laattijdige uitvoering of verzaking van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de klant en/of haar aangestelden, zoals het niet of te laat aanleveren van gegevens, cijfermateriaal, goedkeuringen of gegevens in eender welke vorm of formaat, behoudt COSTIMULUS zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de klant ook bij onvolledige levering van diensten of product onverlet blijft.

Indien met de opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van COSTIMULUS.

Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de klant door COSTIMULUS worden geleverd (hierna “meerwerk” genoemd) zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

Ondermeer navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

  • uitbreiding of wijziging van het voorwerp van studie, van analyses, aangeleverde gegevens
  • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de klant die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan COSTIMULUS kenbaar zijn gemaakt
  • gebreken of tekortkomingen in diensten of producten van derden, die door COSTIMULUS redelijkerwijs niet te voorzien waren dan wel waarop COSTIMULUS weinig of geen invloed kan uitoefenen
  • tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst
  • levering op kortere dan de normale of voorziene termijn

Bepaalde werkzaamheden kunnen door COSTIMULUS aan derden worden uitbesteed, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van COSTIMULUS uitsluit of een rechtstreekse overeenkomst doet ontstaan tussen de klant en dergelijke onderaannemer.

5. Betalingsvoorwaarden

Bij het geven van een opdracht kan gevraagd worden een voorschot te betalen. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Bij opdrachten die over langere periode lopen, zal overgegaan worden tot tussentijdse facturatie van de reeds gepresteerde diensten. Deze tussentijdse facturen zullen in mindering worden gebracht van de eindfactuur op het eind van de opdracht.

De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de factuur. Bij gebrek aan geschreven protest binnen de 5 dagen na factuurdatum, worden de factuur, alsook de hierin omschreven producten en diensten, geacht onherroepelijk aanvaard te zijn.

Op de vervaldag dient de rekening van COSTIMULUS te zijn gecrediteerd. Alle betalingen dienen contant te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, dan is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot betaling van een verwijlinterest van 1% per maand op het nog openstaande bedrag, elke beginnende maand voor een volledige tellend, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten zoals kosten van aanmaning, vervolging, juridische en gerechtelijke kosten, …

In geval van een aangetekend schrijven is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 30 euro schadevergoeding verschuldigd.

Bij gebreke aan integrale betaling na aangetekende ingebrekestelling door COSTIMULUS is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met en minimum van 250€ schadevergoeding. Dit schadebeding doet gen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlinteresten te betalen en aan de terugvordering van alle kosten die uit hoofde van COSTIMULUS zijn gemaakt om het bedrag te innen.

Andere lopende overeenkomsten kunnen door COSTIMULUS, na ingebrekestelling, worden vernietigd of opgeschort. Indien een korting werd toegestaan, vervalt deze automatisch indien de klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert.

Betwisting van de modaliteiten van uitvoering van de overeenkomst laten de betalingsverplichting van de klant onverlet.

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de diensten, prestaties of goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

6. Klachten en aansprakelijkheid

Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 5 dagen na ontvangst van de diensten, prestaties of goederen gebeuren. Indien de opdrachtgever verzuimt levering aan te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever de geleverde diensten, prestaties of goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de diensten, prestaties of goederen heeft eveneens een aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het werk, geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van het geheel. Onder voorbehoud van de wet op aansprakelijkheid  voor producten met gebreken, is COSTIMULUS niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt aan de klant, zoals winstderving. De aansprakelijkheid van COSTIMULUS blijft alleszins beperkt tot de hoogte van de factuurbedrag.

Wanneer COSTIMULUS, wegens overmacht, in e onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekt onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft COSTIMULUS het recht om het contract te annuleren door eenvoudig aangetekend schrijven met de reden die de uitvoering verhindert. COSTIMULUS zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

Worden ondermeer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking, brand, overstroming, inbeslagname, embargo en in het algemeen elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk het feit of dit de overmacht zich voordoet bij COSTIMULUS o bij een van haar leveranciers.

7. Overige bepalingen

7.1. Bewijs

Elektronische communicatie tussen COSTIMULUS en de klant heeft dezelfde bindende kracht als een kennisgeving per gewone brief en wordt door beide partijen aanvaard als bewijsmiddel.

7.2. Bevoegde rechtbank

Bij optredende geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Op iedere overeenkomst gesloten met COSTIMULUS is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

7.3. Privacy

COSTIMULUS heeft het recht de bedrijfsnaam van de klanten/of een beschrijving van de aan de klant geleverde diensten als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.

7.4. Overige bepalingen

Indien 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd voortbestaan. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen COSTIMULUS en de klant voortvloeien, kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van COSTIMULUS.

+32 470 870 444
karine@costimulus.be

Onze recente berichten:

Denk in doelgroepen

“De klant” bestaat niet. Alles proberen verkopen aan iedereen zou wel eens kunnen uitdraaien op niets verkopen aan niemand. Bekijk in onze vlog hoe je leert denken in doelgroepen.

Stel doelstellingen

Zonder concrete doelstellingen is je commercieel beleid als een kip zonder kop. Plik plok acties zullen weinig of geen effect hebben. In deze vlog vertellen we je hoe je te werk kan gaan om jaarlijkse doelen te stellen.